Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-67-ПР/2010 г.

Вторник, 09 Ноември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Крайпътен обслужващ комплекс в имот № 011029 с площ 2.210 дка, местност „Сминдарево блато", землище на с. Баня, Община Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Сминдар груп” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, Община “Средец”, ул. “6-ти септември” № 17, БУЛСТАТ 175242755

От тук може да изтеглите пълния текст на решението