Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-66-ПР/2010 г.

Вторник, 09 Ноември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширение към птицеферма с капацитет 5000 кокошки - носачки в имот № 090031 с площ 3.500 дка, местност “Бдинска лъка Айдарск”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “КОКО МАН И ВАН” ЕООД със седалище и адрес на управление Община Петрич, с. Гега, БУЛСТАТ 200021288

От тук може да изтеглите пълния текст на решението