Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-64-ПР/2010 г.

Понеделник, 08 Ноември 2010 11:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в част (на площ от 1,5 дка) от имот  пл. № 778, кв. 42 по плана на с. Катунци, община Сандански, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението