Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-62-ПР/2010 г.

Вторник, 02 Ноември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на разпределителен газопровод с дължина 336.6 m през имоти № № 008008, 008043, 008080, 008011, 000007 и 007056, местност “Гладно поле” за захранване на метан станция, предвидена за изграждане в имот № 007056, местност “Гладно поле”, землище на с. Драката, Община Струмяни”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Драки” ЕООД със седалище и адрес на управление Община Струмани, с. Микрево, ЕИК 074632265

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението