Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-61-ПР/2010 г.

Понеделник, 01 Ноември 2010 08:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Укрепване на бреговете на р. Туфча на участък от 180 м в регулацията на с. Брезница и укрепване на бреговете на р. Мусомище на участък от 600 м в регулацията на с. Мусомище, Община Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Гоце Делчев, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, ЕИК 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението