Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-57-ПР/2010 г.

Понеделник, 25 Октомври 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Михнево, община Петрич” в имот 075073, местност „Тумбите - 2", землище на с. Кърналово, община Петрич, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич, със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението