Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-52-ПР/2009 г.

Сряда, 23 Септември 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 52 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в имот № 04279.52.22 с площ 3.501 дка, местност “Шеиница - Ш.24”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението