Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-47-ПР/2009 г.

Сряда, 26 Август 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 47- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Корекция на р. Десилица от т.в. 0 (км. 0+000) до т.в. 38 (км. 1+147,21) на р. Десилица с дължина 1147.21 м в регулационните граници на гр. Добринище, Община Банско”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението