Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-41-ПР/2009 г.

Петък, 17 Юли 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -41- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рехабилитация на път (BLG - 2354) Якоруда - местност “Трещеник” - местност “Нехтеница” от км 3+324.191 до км 5+800.00 - втори етап”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението