Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-40-ПР/2009 г.

Сряда, 15 Юли 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -40- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Комплексно обществено обслужване”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението