Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-30-ПР/2009 г.

Вторник, 19 Май 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -30- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “МВЕЦ „Лъки” на Селската река” в землище на с. Лъки, Община Хаджидимово, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението