Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-26-ПР/2009 г.

Петък, 24 Април 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -26- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Комплекс с хотел и жилищно строителство”, местоположение имот № 010006, местност “Миндол”, землище на с. Лозеница, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението