Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-96-ПР/2008 г.

Петък, 14 Ноември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 96 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Гробищен парк”, местоположение имоти № 004227, местност “Белтога”, № 004228 и № 004229, местност “Тополата” и № 004230, местност “Мораткиното”, землище на с. Ваклиново, община Сатовча

От тук може да изтеглите пълния текст на решението