Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-87-ПР/2008 г.

Понеделник, 20 Октомври 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 87 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение имот № 018005, местност “Мерата”, землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението