Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-109-ПР/2008 г.

Четвъртък, 11 Декември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 109 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на “Оранжерия”, местоположение имот № 173030, местност “Джезвелък”, землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението