Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-108-ПР/2008 г.

Понеделник, 08 Декември 2008 12:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 108 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за добив на вода за поливанe на трайни насаждения и капкова поливна система”, местоположение имот № 009001, местност “Гробище”, землище на с. Тополница, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението