Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-107-ПР/2008 г.

Понеделник, 08 Декември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 107 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на апартаментен хотел», местоположение имот № 007045, местност „Мерата”, землище на гр. Добринище, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението