Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-104-ПР/2008 г.

Вторник, 02 Декември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 104 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на цех за преработка и съхранение на плодове, зеленчуци и туршии», местоположение част (11.350 дка) от имот №014002, местност „Сортоучастък”, землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението