Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-79-ПР/2018 г.

Сряда, 19 Декември 2018 17:23

Р Е Ш Е Н И Е № БД-79-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Банско Терме“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението