Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-109-ПР/2017 г.

Сряда, 13 Декември 2017 11:37

Р Е Ш Е Н И Е № БД-109-ПР/12.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.380.1.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за офис“ в „сладкарска работилница“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕН ДЖИ БЕЙКЪРИ“ ЕООД, ЕИК 203138040

От тук може да изтеглите пълния текст на решението