Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-19-ПР/2019 г.

Четвъртък, 21 Март 2019 17:03

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане селскостопанска сграда за отглеждане на животни и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 44639.1.51 (имот №001051) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Любовка, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Т. П. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението