Архив ЕО - 2009 г.

БД-02-EO/2009 г.

Четвъртък, 11 Юни 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 02- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на «Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Гоце Делчев – част от общинската програма за околна среда (чл. 79 от ЗООС) за периода 2009-2013 г.»

От тук може да изтеглите пълния текст на решението