Архив ЕО - 2010 г.

БД-07-EO/2010 г.

Четвъртък, 29 Април 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 007008 с площ 10.000 дка, местност “Калъч бей”, землище на с. Ново Кономлади, Община Петрич за “Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: Благовест Бранимиров Чавков

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението