Архив ЕО - 2010 г.

БД-03-EO/2010 г.

Неделя, 07 Февруари 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) за имот №000326 в местността “Чишликата”, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел отреждане и застрояване на имота за “Фотоволтаична електроцентрала”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението