Архив ЕО - 2021 г.

БД-EO-42/2021 г.

Сряда, 22 Декември 2021 16:55

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-42/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 27231.46.383 местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Х. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението