Архив ЕО - 2018 г.

БД-12-EO/2018 г.

Сряда, 19 Декември 2018 17:24

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №009002 в землището на с. Покровник с цел предвиждане на смесена многофункционална зона с понижени показатели „Смф1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ВИТТЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението