Архив ЕО - 2018 г.

БД-10-EO/2018 г.

Четвъртък, 11 Октомври 2018 16:42

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02107.9.9, местност „Бръчината“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „друг вид дървопроизводителна гора“ за „дървопреработващо предприятие““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението