Архив ЕО - 2018 г.

БД-09-EO/2018 г.

Петък, 28 Септември 2018 13:42

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с №30702.67.23 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за други рекреации „Од“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението