Архив ЕО - 2018 г.

БД-08-EO/2018 г.

Сряда, 19 Септември 2018 15:18

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „ПУП - ПЗ за поземлен имот №000321 в землището на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за „цех за преработване на дървен материал“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението