Архив ЕО - 2018 г.

БД-07-EO/2018 г.

Вторник, 03 Юли 2018 14:01

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот № 064012, местност „Балвано“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на „жилищна устройствена зона“ и промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Д. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението