Архив ЕО - 2018 г.

БД-06-EO/2018 г.

Петък, 11 Май 2018 18:45

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, област Благоевград, засягащо имот № 053032, местност „Целините“ в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „за депа и претоварни станции за твърди битови отпадъци“ , при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението