Архив ЕО - 2017 г.

БД-20-EO/30.10.2017 г.

Неделя, 05 Ноември 2017 16:29

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/30.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) на имот №003001 в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград и изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват: поземлен имот 003001 с цел отреждането му за „Цех за бичене на дървен материал и производство на пелети“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДАНИДАР КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 101793690

От тук може да изтеглите пълния текст на решението