Архив ЕО - 2017 г.

БД-16-EO/21.09.2017 г.

Събота, 30 Септември 2017 17:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/21.09.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имоти с идентификатори 04279.156.80 и 04279.156.81 по КК и КР на гр. Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27

От тук може да изтеглите пълния текст на решението