Архив ЕО - 2017 г.

БД-15-EO/28.06.2017 г.

Понеделник, 21 Август 2017 13:19

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/17.08.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект на Стратегия на водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група (МИГ) „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, област Благоевград 2012 -2020“, при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27

От тук може да изтеглите пълния текст на решението