Архив ЕО - 2015 г.

БД-21-EO/2015 г.

Четвъртък, 29 Октомври 2015 10:38

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-21-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на "Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за имот № 000215 с площ 4.305 дка, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Жм1““ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: М. С. Я.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението