Архив ЕО - 2015 г.

БД-17-EO/2015 г.

Четвъртък, 23 Юли 2015 10:48

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имот №061016 с площ 9.200 дка, местност „Под междата“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели „Смф1““ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Е. Я. С. и Х. Й. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението