Архив преценки ЕО - 2014 г.

БД-25-EO/2014 г.

Понеделник, 17 Ноември 2014 15:47

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-25-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлени имоти №048008 с площ 1.254 дка, местност „Падината", землище на с. Места, №048018 с площ 0.566 дка, местност „Равнището", землище на с. Обидим и част от поземлен имот №048007 с площ 22.237 дка, местност „Падината", землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк"", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението