Архив ЕО - 2014 г.

БД-15-EO/2014 г.

Сряда, 10 Септември 2014 13:20

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 04279.39.7 и 04279.39.8, местност „Герена - БКС", по кадастрална карта на гр. Благоевград, община Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Г.С.Г и Ю.Г.Г

От тук може да изтеглите пълния текст на решението