Архив ЕО - 2014 г.

БД-12-EO/2014 г.

Четвъртък, 14 Август 2014 16:53

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Общински план за развитие (ОПР) на община Разлог, област Благоевград за 2014 – 2020 г." при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Разлог, с адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов" № 1, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението