Архив ЕО - 2012 г.

БД-07-EO/2012 г.

Петък, 18 Май 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ)  за поземлен имот  № 117030 в местността „Миришливка“, по КВС на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил за преотреждане на имота за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 200 кW, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ВОЯ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 201491084

От тук може да изтеглите пълния текст на решението