Архив преценки ЕО - 2012 г.

БД-05-EO/2012 г.

Вторник, 17 Април 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №135005 с площ 4.883 дка в местност “Пушовец”, землище на с. Илинденци, Община Струмяни, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „Сиенна” ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Струмяни, с. Струмяни, ул. „Международно шосе” № 17, ЕИК 200692675

От тук може да изтеглите пълния текст на решението