Архив Прекратени процедури

БД-63-П/2018

Вторник, 27 Ноември 2018 16:01

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-63-П/26.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица-1“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица, приток на р. Струма в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ИНЕРТСТРОЙ 33“ ЕООД, ЕИК: 101770916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението