Архив Прекратени процедури

21-АПК/2018

Понеделник, 26 Ноември 2018 13:39

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 21-АПК/19.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище и басейн в поземлен имот с идентификатор 65334.97.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ЦЕМСТРОЙ“ ООД, ЕИК 130823371

От тук може да изтеглите пълния текст на решението