Архив Прекратени процедури

БД-17-П/2018

Вторник, 13 Март 2018 12:50

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-17-П/12.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в част от имот № 098024 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Йордан Стамболиев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението