Архив Прекратени процедури

БД-14-П/2018

Вторник, 06 Март 2018 09:00

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-14-П/28.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на напоителен канал „Главен Рилски“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: „Спортена“ ЕООД, ЕИК: 101742094

От тук може да изтеглите пълния текст на решението