Архив Прекратени процедури

05-АПК/2017 г.

Понеделник, 13 Март 2017 17:15

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  05-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж № Си-7 от находище „Хотово“, с. Хотово, община Сандански, област Благоевград с цел захранване на рекреационни съоръжения към къща за гости, находяща се в УПИ VІІІ, пл. № 13, кв. 7 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ХИТ ХОТ ХАУС“ ЕООД, ЕИК: 200341990

От тук може да изтеглите пълния текст на решението