Архив Прекратени процедури

БД-16-П/2017

Понеделник, 06 Март 2017 16:22

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-16-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гранити за трошен камък от находище „Осенов рид“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „Васил Георгиев – Гергана“, ЕИК: 811144522

От тук може да изтеглите пълния текст на решението