Архив Прекратени процедури

БД-14-П/2017

Понеделник, 06 Март 2017 16:17

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-14-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, газстанция метанстанция и търговски обект в поземлени имоти с №№ 013025 и 013010 в землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Възложител: М. А. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението