Решения по ОВОС

Решение№2/2014 г.

Понеделник, 20 Януари 2014 16:00

Р Е Ш Е Н И Е   №2/2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-01/2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград по оценка на въздействие върху околната среда за одобряване на инвестиционно предложение "Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори с площ 238.471 дка на участък „Централен – 1" от находище „Илинденци", община Струмяни, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението