Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Петък, 05 Октомври 2018 09:45

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Долна Места-2“ на река Места“ в землище на с. Абланица, с. Теплен и с. Беслен, община Хаджидимово и землище на с. Слащен и с. Вълкосел, община Сатовча“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Долна Места-2“ на река Места“ в землище на с. Абланица, с. Теплен и с. Беслен, община Хаджидимово и землище на с. Слащен и с. Вълкосел, община Сатовча“ с възложител „МВЕЦ ХАДЖИДИМОВО“ ЕООД, ЕИК: 160035477, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б, за което е издадено Решение № БД-07-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-07-ПР/2008 г. е загубило правното си действие.